Вопрос-ответ

 • № вопроса: 47395
  Дата: 23.11.2018 09:29:06
  ФИО: Текибасова Индира
  Вопрос:
  Құрметті Берік Ноғайұлы бұл сұрағымды қазақ тілді жолдағым келіп тұр, себебі орыс тілінде жолданған 07 қарашада 2018 жылы №113268 сұрағыма бүгінгі күнге дейін әлі де жауап алмағандықтан тағы да сізге арызданудамын. Менің ағам Текибасов Оралбай Аманович өзінің арызын (Қазақстан Республикасының ҚР Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 105-бабының тәртібінде) жолдаған болатын, сіздің тарапыңыздан қолдау тауып, ол іс қайта қаралды, бірақ Мамлют аудандық ІІБ тергеушісі Ахметжанова Г.С 2018 жылдың маусым айынан қараша айына дейін әртүрлі себептермен аталмыш іске байланысты ақпаратпен бізді таныстырмайды, қоңырау шалған кезде (она на заданиях сегодня приходите, завтра так и полгода прошло... есть и запись звонка с абонентом как доказательство) Нақты сұрағым осындай әркетсіздіктерді нақты шешетін қандай жоғарғы органдарға жүгінуге болады, сұрағымына жауап беретін сеніммен Индира Амановна
  Дата ответа:
  4 желтоқсан, 2018 - 19:16
  Ответ:
  И.А.Текебасоваға Құрметті блогқа келуші! «Прокуратура туралы» Заңның 21 талабына сәйкес, прокуратура органдары өтінішті тек: - Елбасы тапсырмасы бар болса; - қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігі мен экономикасына, адам өмірі мен денсаулығына орны толмас салдарға қауіп төнсе; - физикалық және психикалық немесе басқа жағдайларда адам өзін қорғай алмаса; - шектелмеген адам тобының құқығы бұзылса, яғни объективті түрде адам тобын анықтау мүмкін болмаса (прокурорлармен құқық қорғау және арнайы меморгандар қызметінде заң бұзушылық немесе олардың жасалуына қауіп төнгенде, сонымен қатар бақылаушы немесе қадағалау органының шешіміне шағымдану немесе мүдделер қақтығы болғанда) ғана қарастырады. Егер өтініш аталған крит ерийлерге сәйкес келмесе, өз құқығыңызды қорғау үшін тікелей уәкілетті органдарға немесе сотқа арыздану қажет Осыған байланысты, Мамлют ауданының ІІБ тергеушісі Г.С. Ахметжановтың заңсыз әрекеттері мәселесі бойынша, сонымен қатар Сіздің мүлікті ұрлау фактісі бойынша қылмыстық істің көшірмесін беру бойынша Сіз Мамлют ауданының Прокуратурасына (СҚО, Мамлют қ., Ленин к., тел (71541)2-20-30) немесе сотқа арыздануыңыз қажет. Сонымен қатар, қылмыстық, азаматтық және әкімшілік істерге қатысты, сондай-ақ тексеру жүргізу, прокурорлық әрекет етуге шаралар қолдану туралы шағымдар мен өтініштер прокуратура органдарына қолма қол, пошта байланысы арқылы немесе Үкіметтің электронды порталына берілетініне Сіздің назарыңызды аударамыз. Өтінішті электронды порталға жіберу үшін электронды цифрлық қолтаңба болуы қажет, оны тұрғылықты мекенжай бойынша Халыққа қызмет көрсету орталығынан ала аласыз. Облыс прокуроры Б. Асылов
 • № вопроса: 47339
  Дата: 16.11.2018 12:46:26
  ФИО: Жиркова Тамара
  Вопрос:
  Уважаемый Берiк Ноғайұлы!!! Прошу Вас принять меры прокурорского реагирования по факту нарушений налогового законодательства РК, а также нарушения Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц». Так 20 июля 2018 года было получено уведомление об устранении нарушений, выявленных органами государственных доходов по результатам камерального контроля УГД по Тайыншинскому району за №48182F900078 от 20.07.2018 года, за период с 01.04.2018-30.06.2018 года, которое было вручено по электронному каналу от 24.07.2018 года, со сроком исполнения 04.09.2018 года. Согласно п. 3 статьи 114 НК РК в уведомлении должны быть указаны сведения о сумме налогового обязательства и обязательств по исчислению, удержанию и перечислению социальных платежей установленных Налоговым Кодексом РК, что в данном уведомлении указано не было. Кроме того в уведомлении отсутствуют какие формы налоговой отчетности были охвачены камеральным контролем. Из уведомления следует, что согласно сведений информационной системы Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Нами не исполнены обязательства, установленные статьей 24 Закона РК «О пенсионном обеспечении Республики Казахстан», а именно по ежемесячной уплате обязательных пенсионных выплат с дохода работника.» по приложению имеется расшифровка по ИИН 940111450448 – Зарянова Виктория Игоревна. 25 июля 2018 года было направлено первое пояснение об отсутствии данного наемного работника, через кабинет налогоплательщика в УГД по Тайыншинскому району с приложением квитанций об уплате пенсионных взносов, со списками наемных работников, где наглядно видно, что гр.Зарянова Виктория Игоревна в указанный период в ИП Жиркова Т.П. не работала. (Прилагаю электронное пояснение об отсутствии данного работника на 1 листе, копии списков на перечисление работников ОПВ в ЕНПФ на 6 листах). 24 сентября 2018 года было направлено второе пояснение с приложением справки Центра занятости населения Тайыншинского района. Согласно полученной справки (исх.№637 от 24.09.2018 года) от Центра занятости населения Тайыншинского района за подписью директора Жакеновой С., из которого следует, что информация по статусам граждан вносилась на основании подворных обходов акиматов сельских округов и города Тайынша. Далее сведения по гражданам работающим без ОПВ, для уточнения направлялись в УГД по Тайыншинскому району. На основании проведенной работы данными учреждениями в базу были внесены сведения о том, что Зарянова Виктория Игоревна работает в ИП Жиркова Т.П. На основании проведенной работы аппарата Акима г. Тайынша в период с 01.04.2018 по 30.06.2018 года по факту гражданка Зарянова Виктория Игоревна не работала в ИП Жиркова Т.П. А уже в течении 3-х лет проживает за пределами Республики Казахстан. Исходя из данной справки, выставленное уведомление является ошибочным и подлежит отмене. Несмотря на представленные пояснения и переписки с УГД, управление государственных доходов по Тайыншинскому району объективно не рассмотрев сложившуюся ситуацию об ошибочном формировании и направлении уведомления об устранении нарушений, незаконно выносят решение о приостановлении расходных операций по банковским счетам от 20.09.2018 года, не уведомив меня об этом, тем самым ставив меня в неловкое положение, из-за чего мы несем денежные потери, перед поставщиками. Хотя впоследствии 24.09.2018 года банковские счета были открыты, тем самым признав УГД по Тайыншинскому району свои действия незаконными. Согласно пункта 4 статьи 96 НК РК В случае признания уведомления не исполненным налоговый орган выносит письменное решение и направляет его налогоплательщику одним из следующих способов: 1) по почте заказным письмом с уведомлением; 2) вручает его налогоплательщику под роспись; 3) электронным способом в веб-приложение или в личный кабинет пользователя на веб-портале «электронного правительства». Данный пункт статьи не был исполнен надлежащим образом, ИП Жиркова Т.П. ни электронно, ни заказным письмом, ни нарочно, не получила решение о признании уведомления об устранении нарушений, выявленных органами доходов по результатам камерального контроля не исполненным от 19.09.2018 года, тем самым не ознакомили меня о факет признания уведомления не исполненным. 16 октября 2018 года меня вызвали в УГД по Тайыншинскому району (Специалист Клепчар Л.А.) для подписания данного решения – датой, которой было сформировано решение, т.е. 19 сентября, т.е спустя 28 календарных дней, настаивая на том, что его нам вручали, но мы его не получали. Далее с УГД по Тайыншинскому району было получено письмо АККБ №40-3/677 от 29.10.2018 года. В письме УГД по Тайыншинскому району, ссылается, на то, что в связи с неисполнением уведомления согласно пункта 4, 6 статьи 77 Налогового Кодекса РК было вынесено распоряжение о приостановлении расходных операций по банковским счетам. Редакция Налогового кодекса РК за 2018 год по данной статьи гласит как: "Изменение и дополнение регистрационных данных в государственной базе данных налогоплательщиков", что к нам никак не относится. Из формулировки полученного нами письма, просим Вас обратить внимание на неграмотность специалиста УГД по Тайыншинскому району в лице Клепчар Л.А., которая не знает Налоговый Кодекс Республики Казахстан и делает ссылку не на соответствующую статью Налогового Кодекса РК. Кроме того, в письме отсутствует ссылка на нормативно правовой акт - право на обжалование, что является грубейшим нарушением статьи 187 " Право на обжалование" Налогового Кодекса Республики Казахстан и нарушение Закона Республики Казахстан о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц. Статья 187 гласит о том, что: « Налогоплательщик и налоговый агент имеют право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц налоговых органов вышестоящему налоговому органу или в суд». Отсутствие прав на обжалование нарушает наши Конституционные права гражданина Республики Казахстан. 15.11.2018 года мною был получен протокол об административном правонарушении №000764 от 08.11.2018 года, хотя согласно пункта 9, статьи 803 КоАП РК, протокол об административном правонарушении в случаях его составления в отсутствие лица, в отношении которого возбуждено дело по основаниям, предусмотренным подпунктом 4) части первой статьи 802 настоящего Кодекса, а также частью пятой настоящей статьи, в течение двух суток после его составления направляется по почте заказным письмом с уведомлением лица, в отношении которого возбуждено дело, либо в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью. Факт невозвращения протокола в течение трех суток с момента получения лицом, в отношении которого возбуждено дело, признается отказом от его подписания, о чем делается соответствующая запись в копии протокола. Данный протокол был получен 15.11.2018 года, т.е. спустя 7 календарных дней. Согласно статьи 62 КоАП РК лицо не подлежит привлечению к административной ответственности по истечении двух месяцев со дня совершения административного правонарушения, по протоколу об административной ответственности №000764 от 08.11.2018 года, датой совершения является 05.09.2018 года, что свидетельствует о составлении протокола по истечении срока, что является также нарушением нормы применения КоАП РК. Полагаю, что протокол об административном правонарушении №000764 от 08.11.2018 года составлен незаконно и подлежит прекращению по причине отсутствия события и состава административного правонарушения, предусмотренных статьей 741 КоАП РК, так как сведения полученные от Центра занятости населения Тайыншинского района представлены ошибочно по гр. Зарянова Виктория Игоревна, которая в ИП Жиркова Т.П. никогда не работала, и уже на протяжении 3-х тел проживает за пределами РК. Согласно статьи 10 КоАП РК, никто не обязан доказывать свою невиновность, а любые сомнения в виновности толкуются в пользу лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении. В его же пользу должны разрешаться и сомнения, возникающие при применении законодательства об административных правонарушениях, при этих обстоятельствах УГД по Тайыншинскому району не представил ни одного доказательства того, что гр. Зарянова В.А. когда-либо работала в ИП Жиркова Т.П. На основании вышеизложенного убедительно прошу Вас, разобраться в сложившиеся ситуации, с привлечением виновных лиц к ответственности в соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан и прекратить производство по делу в отношении ИП Жиркова Т.П. в связи с отсутствием события, состава административного правонарушения, предусмотренных статьей 741 КоАП РК.
  Дата ответа:
  23 қараша, 2018 - 09:09
  Ответ:
  Жирковой Т.П. Уважаемый посетитель блога! Разъясняем, что согласно требованиям ст.21 Закона «О прокуратуре» органы прокуратуры рассматривают обращения только если: - есть поручение Президента; - возникла угроза необратимых последствий жизни и здоровью человека, экономики и безопасности общества и государства; - человек не может защитить себя сам в силу физического или психического расстройства здоровья или иных обстоятельств; - нарушены права неограниченного круга лиц, то есть когда объективно невозможно определить круг лиц (рассматривается прокурорами лишь в случаях нарушения законности или угрозы их наступления, в деятельности правоохранительных и специальных госорганов, а также наличия конфликта интересов либо обжалования решения контролирующего или надзорного органа). Если обращения не соответствуют указанным критериям, за защитой своих прав необходимо обращаться непосредственно в уполномоченные органы либо в суд. В этой связи, по вопросу составления УГД по Тайыншинскому району в отношении Вас протокола об административном правонарушении, Вы имеете право обратиться в Департамент по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по Северо-Казахстанской области (СКО, г. Петропавловск, ул. К.Сутюшева 56, тел. 464915, 466609) либо в суд. Кроме того обращаем Ваше внимание, что жалобы и обращения, касающиеся уголовных, гражданских и административных дел, а также о проведении проверок, принятии мер прокурорского реагирования подаются в органы прокуратуры нарочно, через почтовую связь или на портал электронного Правительства. Для отправки обращения на электронный портал необходимо иметь электронную цифровую подпись, которую можно получить в Центре обслуживания населения по месту жительства. Заместитель прокурора области А. Абдирова исп.Бакиров А.К. тел. 464905
 • № вопроса: 47333
  Дата: 15.11.2018 22:39:55
  ФИО: Градобоева Ирина
  Вопрос:
  Я, Градобоева Ирина Владимировна, являюсь владельцем квартиры по адресу: г. Петропавловск, улица Бостандыкская,78, кв.13. Квартира была приобретена 25.01.2018 года В марте 2018 года мною были предоставлены все документы о смене владельца квартиры и количества проживающих (договор купли-продажи, справка КСК) в ТОО «Қызылжар су», в ТОО «Севказэнергосбыт», в ТОО «КоммунСевер». Ранее в квартире проживало 4 человека, с 25.01.2018 года проживает 1 человек. Мною исправно вносятся платежи за коммунальные услуги, что подтверждается квитанциями об оплате. В августе 2018 года в связи с отъездом из города не была проведена поверка счётчика горячей воды. ТОО «Қызылжар су» была начислена сумма за водопользование за август по среднему тарифу за четверых человек (вместо одного) в сумме 7.387 тенге. 14 сентября 2018 года после получения данной квитанции я обратилась в ТОО «Қызылжар су» с просьбой сделать перерасчёт за август. Вновь были предоставлены все документы о смене владельца и количестве проживающих. 20 сентября 2018 года была произведена замена счетчика горячей воды с просрочкой 1 месяц (из-за отъезда из города) В данной ситуации, из-за просрочки замены счетчика, ТОО «Қызылжар су» должны были начислить по среднему тарифу за 1 человека и только за горячую воду (т.к. счётчик на холодную воду не менялся) Но в сентябре вновь не был произведен перерасчет ни за горячую, ни за холодную воду. 25 октября 2018 года мною было написано заявление Генеральному директору ТОО «Қызылжар су» Султанову Ж.Х. с просьбой разобраться в данной ситуации и произвести перерасчёт начислений за август месяц. На сегодняшний день ответ на моё обращение не предоставлен и в квитанции за октябрь перерасчёт не произведён. Сумма долга с учётом пени составляет 7.488 тенге. В связи с этим прошу: 1. Разобраться в данной ситуации 2. Разъяснить порядок начисления выставленной мне суммы (с указанием формулы и значений, применяемых при начислении) 3. Принять меры за незаконное начисление дополнительных сумм ТОО «Қызылжар су» О результатах прошу проинформировать меня письменно по вышеуказанному адресу в установленные законом «Об обращении граждан» сроки
  Дата ответа:
  20 қараша, 2018 - 19:28
  Ответ:
  Градобоевой И.В. Уважаемый посетитель блога! Разъясняем, что согласно требованиям ст.21 Закона «О прокуратуре» органы прокуратуры рассматривают обращения только если: - есть поручение Президента; - возникла угроза необратимых последствий жизни и здоровью человека, экономики и безопасности общества и государства; - человек не может защитить себя сам в силу физического или психического расстройства здоровья или иных обстоятельств; - нарушены права неограниченного круга лиц, то есть когда объективно невозможно определить круг лиц (рассматривается прокурорами лишь в случаях нарушения законности или угрозы их наступления, в деятельности правоохранительных и специальных госорганов, а также наличия конфликта интересов либо обжалования решения контролирующего или надзорного органа). Если обращения не соответствуют указанным критериям, за защитой своих прав необходимо обращаться непосредственно в уполномоченные органы либо в суд. В этой связи, по вопросу незаконного выставления ТОО «Кызылжар Су» счетов на оплату коммунальных услуг Вы имеете право обратиться в Департамент по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по Северо-Казахстанской области (СКО, г. Петропавловск, ул. Парковая 57 «В», тел. 533723, 504845) либо в суд. Кроме того обращаем Ваше внимание, что жалобы и обращения, касающиеся уголовных, гражданских и административных дел, а также о проведении проверок, принятии мер прокурорского реагирования подаются в органы прокуратуры нарочно, через почтовую связь или на портал электронного Правительства. Для отправки обращения на электронный портал необходимо иметь электронную цифровую подпись, которую можно получить в Центре обслуживания населения по месту жительства. Заместитель прокурора области А. Абдирова исп.Найда В.А., тел. 46-28-33
 • № вопроса: 47320
  Дата: 14.11.2018 21:51:55
  ФИО: Ташева Кумайра
  Вопрос:
  За период работы в ТОО "Сервисно-заготовительный центр Есильского района" задолженность на 30 июня 2017 г., составила: заработная плата в сумме 592 622 тенге и плюс пенсионное отчисление в сумме 411 700 тенге, удержанных с заработной платы. Я обращалась 19 июля 2018 г в Прокуратору г.Петропавловска( где приложены решения суда ) ,талон № 185910000010001105 о помощи в решении выше изложенного вопроса. Вопрос на текущий момент не решен , ответ с прокуратуры получен , письмо отписали в юстицию . Ответ с юстиции получен , но не удовлетворяет моему запросу, никаких действий не предпринято. Прошу Вас помочь ,т.к. подходит пенсионный возраст, где мой пенсионный стаж пропадает, т.к нет перечислений пенсионного отчисления и в получение заработной платы.
  Дата ответа:
  19 қараша, 2018 - 09:13
  Ответ:
  Ташевой К.Е. Уважаемый посетитель блога! по вопросу задолженности заработной платы ТОО «Сервисно-заготовительный центр Есильского района» Вам необходимо обратиться в Департамент государственных доходов по Северо-Казахстанской области. Кроме того, разъясняем, что жалобы и обращения, касающиеся уголовных, гражданских и административных дел, а также о проведении проверок, принятии мер прокурорского реагирования, разъяснения норм законодательства подаются в органы прокуратуры нарочно, через почтовую связь или на портал электронного Правительства. Для отправки обращения на электронный портал необходимо иметь электронную цифровую подпись, которую можно получить в Центре обслуживания населения по месту жительства. Заместитель прокурора области А. Абдирова исп.Доровик М., тел. 46-28-33
 • № вопроса: 47292
  Дата: 13.11.2018 01:41:03
  ФИО: бухгалтерские услуги бухгалтерские услуги
  Вопрос:
  Здравствуйте, нас зовут Яна Судьина и Ольга Мороз, мы профессиональные бухгалтеры. Оказываем бухгалтерские услуги для (ИП, ООО, ТСЖ, СНТ, ЖСК) уже на протяжении 15 лет, за это время реализовано более 137 консалтинговых проекта и более 4500 отчетов, что говорит о нашем опыте работы. Плюс к тому же мы несем полную финансовую ответственность за свою работу. Так же имеем благодарственные письма от компаний, которым на протяжении длительного сотрудничества мы успешно помогаем вести бухгалтерию. Мы постоянно следим за законодательством, что позволяет оперативно информировать руководство компаний о важных изменениях. С нами вы можете сэкономить на бухгалтерии до 48% - проверенный факт. Звоните по телефону: 8 (929) 556-73-72 Также, помогаем оптимизировать налоги, оказываем серьезное внимание: - налоговой оптимизации - налоговой безопасности - и минимизируем налоговые риски. Предлагаем Вам свои услуги по бухгалтерскому сопровождению, А так же поможем и в этих вопросах: - Абонентское юридическое обслуживание - Договорное право - Трудовое право - Кадровый аутсорсинг - Кадровое делопроизводство - Контроль отдела кадров - Администрирование договоров - Подготовка и сдача налоговой и бухгалтерской отчетности (на основании данных предоставляемых клиентом) - Ведение бухгалтерского учета компании в полном объеме - Полное юридическое сопровождение клиента С нами налоговая и любые проверки вам не страшны! Закажите консультацию у нашего налогового юриста и узнаете свои шансы на победу. Мы поможем: - Вы ранее оптимизировали налоги, но не уверены, что сделали это правильно - Вы боитесь уголовной, субсидиарной ответственности за не уплаченные налоги - Вам грозит выездная налоговая проверка и благополучный ее исход призрачен - У вас уже идет выездная налоговая проверка и нужна квалифицированная помощь и юридическая защита Наверное после прочтения этого письма у вас есть вопросы, мы готовы на них ответить. Для этого прошу Вас написать на почту: yana-sudina@yandex.ru Или звоните по телефону: 8 (929) 556-73-72 Спасибо Вам за прочтение моего обращения.
  Дата ответа:
  29 қараша, 2018 - 16:05
  Ответ:
  Уважаемый заявитель! Ваш вопрос не принят к рассмотрению в связи с несоблюдением пользовательского Соглашения, с условиями которого Вы ознакамливаетесь при размещении вопроса на блог. В этом случае, свои обращения Вы вправе направить в органы прокуратуры нарочно, через почтовую связь или на электронный портал правительства. Для отправки обращения на электронный портал правительства необходимо иметь электронную цифровую подпись, которую можно получить в Центре обслуживания населения по месту жительства. В случае несогласия с данным ответом, Вы вправе обжаловать его вышестоящему прокурору либо в суд с приложением копии ответа. Прокурор г. Петропавловска А. Трикачев исп. Алибаев М.А. тел. 46-60-78

Страницы